Zvlhčovače Hygromatik

Zvlhčovací zařízení používáme v klimatizačních zařízeních na dovlhčení vzduchu na požadovanou vlhkost. V komfortní klimatizaci se používají zřídka. Svůj význam mají u centrálních klimatizačních a větracích zařízení, kde se zejména v zimě bez vlhčení vzduchu neobejdeme.
Zvlhčovače vzduchu se dále používají v galeriích, kostelích, laboratořích, grafických provozech, textilním průmyslu, při zpracování a skladování dřeva, ve sklenících, pekárnách, udírnách a dozrávárnách, parních saunách, chladících a skladovacích prostorách.

Parní zvlhčovací zařízení německého výrobce HygroMatik GmbH patří ke špičce v oboru technologie vlhčení. Do detailu promyšlená koncepce, odolná konstrukce, vynikající spolehlivost a bohatá škála modelů nabízí širokou paletu uplatnění.
Tepelné čerpadlo přečerpává tepelnou energii o nízké teplotě z okolního prostředí na vyšší teplotu pro účely vytápění.

Využití HygroMatik GmbH

Aplikace zvlhčovacího zařízení HygroMatik

K aplikaci zvlhčovacího zařízení HygroMatik dochází v následujících oborech - Tiskárny, galerie, lakovny, zpracování dřeva, pekárny, potravinářství, archivy, laboratoře, parní sauny, centrální větrání a klimatizace, telefonní centrály, výroba hudebních nástrojů a mnoho dalších aplikací. Parní výkon zvlhčovačů HygroMatik je nabízen v rozmezí 1 kg - 116 kg páry/1 hod.

Centrální větrání a klimatizace

Zvlhčovací zařízení se používá v centrálních větráních a klimatizacích k dovlhčení vzduchu na požadovanou vlhkost, bez které se zejména v zimě neobejdete.

Potravinářství, pekárny, udírny, dozrávárny, sklady

Zvlhčovací zařízení HygroMatik našlo své uplatnění také v potravinářství (výroba pečiva, sýru, piva, nudlí, atd...), udírnách a dozrávárnách, chladících a skladovacích prostorách (sklady ovoce a zeleniny), chovných stanicích.

Strojní výroba, laboratoře, nemocnice, parní sauny, telefonní centrály

V neposlední řadě využiváme zvlhčovače ve strojní výrobě, lakovnách, laboratořích, nemocnicích, parních saunách i telefonních centrálách a v mnohých dalších odvětvích.

Tiskárny, archivy, lakovny, papírny, dřevařský průmysl

Zvlhčovací zařízení lze využít i ve strojní výrobě, lakovnách, laboratořích, nemocnicích, parních saunách i telefonních centrálách a v mnohých dalších odvětvích.

Regulace HygroMatik GmbH

Regulace FlexLine:
Intuitivní 3,5" displej pro snadné programování a ovládání jednotky. Na displeji je také zobrazen aktuální provozní stav zvlhčovače, chybová hlášení a historie. Plynulá regulace pomocí všech dostupných regulačních signálů nebo aktivního čidla. Příprava pro napojení na Modbus RTU a BaCnet MSTP

Regulace StandardLine:
Malý jednořádkový displej - info o aktuálním stavu, možnost nastavení základních parametrů. Na displeji je také zobrazen aktuální provozní stav zvlhčovače. Plynulá regulace pomocí všech dostupných regulačních signálů nebo připojení hygrostatu. Příprava pro napojení na Modbus RTU.

Regulace FlexLine - SPA:
Intuitivní 3,5" displej pro snadné programování a ovládání jednotky. Na displeji je také zobrazen aktuální provozní stav zvlhčovače, chybová hlášení a historie. Tato regulace je především určena pro zvlhčovače do wellness zařízení. Příprava pro napojení na Modbus RTU a BaCnet MSTP.

Zásadní ekonomickou výhodou všech parních elektrodových zvlhčovačů HygroMatik jsou minimální náklady na pravidelnou údržbu. Již žádné nákladné výměny celých varných nádob, potřebujete-li jen vyměnit opotřebované elektrody, nebo odstranit vodní kámen! Stačí pouze demontovat varný válec a elektrody zaměnit. Robustní odkalovací čerpadlo odčerpá i větší mechanické usazeniny vodního kamene, a výrazně tak prodlouží dobu čištění varného válce.

Základní popis vlastností regulace Basic (B), Comfort (C), FlexLine:

 • regulace jednostupňová ZAP/VYP
 • regulace externím aktivním čidlem
 • plynulá regulace s externím signálem 0-10 V, 0-20 mA, 0-140 Ohm. Jiný typ řídícího signálu je možný.
 • nastavení rozsahu výkon 25-100 %
 • bezpečnostní blokovací kontakt
 • změna času doby odkalování, četnost odkalování
 • LCD ovládací panel
 • komunikace v šesti světových jazycích
 • autodetekce závad
 • automatické hlášení poruch,možnost komunikace a ovládání s PC (RS 485)

Parametr vody

Primární vliv na bezporuchový provoz a četnost profylaktických prohlídek elektrických parních zvlhčovačů má kvalita používané vody. Pro elektrodové parní zvlhčovače je předpokladem užití čisté a pitné vody. Pro parní zvlhčovače s elektrickými topnými tělesy doporučujeme používat pouze demineralizovanou a zdravotně nezávadnou vodu.

Elektrodové parní zvlhčovače

Elektrodové parní zvlhčovače využívají pro tvorbu páry var vody, který je způsobený průchodem elektrického proudu mezi ponořenými elektrodami. Elektrická vodivost a celková tvrdost vody zde má zásadní význam na kontinuální provoz zařízení.

Parní zvlhčovače s elektrickými topnými tělesy

Parní zvlhčovače s elektrickými topnými tělesy vodu ohřívají k bodu varu přestupem tepla z ponořeného elektrického topného tělesa. Mohlo by se mylně zdát, že z principu činnosti může být použita nejen demineralizovaná voda, ale i normální pitná voda, případně voda chemicky upravená. Při použití jiné než demineralizované vody je nutné počítat s provozními komplikacemi, protože zařízení není primárně konstruováno pro časté kontrolní úkony sloužící k odstranění vodního kamene. Předpokladem výrobce je kontinuální provoz zařízení bez tvorby usazenin s minimem kontrolních úkonů.

Voda pro elektrodové parní zvlhčovače

Důležitým kritériem je měrná vodivost a celková tvrdost vody. Tyto parametry vody mají přímý vliv na trvanlivost elektrod a tvorbu usazenin ve varném válci. Měrná vodivost vody narůstá s koncentrací solí a se vzrůstající teplotou vody, a způsobuje rychlejší opotřebení elektrod.
Při vysoké měrné vodivosti vody stačí k přenosu potřebného elektrického výkonu mezi ponořenými elektrodami menší plocha elektrod, narůstá proudová hustota na plochu ponořené elektrody a dochází k rychlejšímu upalování (ubývání) elektrod. V extrémním případě vysokých hodnot měrné vodivosti vody mohou vznikat mezi elektrodami nežádoucí elektrické výboje.
Nízká měrná vodivost vody způsobuje opačný jev. Pro přenos potřebného elektrického výkonu mezi elektrodami je nutné ponořit větší plochu elektrod, proudová hustota na plochu ponořené elektrody se snižuje a elektrody jsou méně exponované. Tento stav je provozně výhodný. Může ovšem nastat paradoxně situace, kdy celková plocha elektrod i přes maximální možné ponoření není schopna přenášet požadovaný elektrický výkon, dochází k přeplnění varného válce a odstavení zařízení z provozu.
Tvrdost vody je způsobena koncentrací solí. Čím více solí, tím větší je tvrdost vody. Ohřevem vody k bodu varu dochází k tvorbě většího množství kalu a usazenin, které se ukládají ve varném válci a ulpívají na povrchu varných elektrod, případně v celém odkalovacím systému zvlhčovače. Narůstající usazeniny postupně brání účinnému přenosu elektrického výkonu a tvorbě páry, způsobují vznik nežádoucích vodivých elektrických můstků s lokálními elektrickými zkraty, eventuálně následuje přeplnění varného válce.
Pro potlačení měrné vodivosti vody a tvrdosti vody jsou k dispozici technické a provozní opatření přímo v parním zvlhčovači a jeho příslušenství. Řídicí systém elektrického parního generátoru Hygromatik umožňuje uživateli softwarově upravit provozní parametry zařízení s cílem prodloužit vynucené servisní intervaly způsobené kvalitou vody.
Pokud předešlé opatření nejsou dostatečně účinné, případně je k dispozici voda s nízkou elektrickou měrnou vodivostí, je nutné použít úpravnu vody, nebo aplikovat zařízením na demineralizovanou vodu.

Demineralizovaná voda pro parní zvlhčovače s elektrickými topnými tělesy

Demineralizovaná voda je voda velmi vysoké čistoty a kvality, zbavená všech minerálů a nečistot, a zdravotně nezávadná. Měrná elektrická vodivost je téměř žádná a proto nelze použít demineralizovanou vodu pro provoz elektrodových parních zvlhčovačů. Z tohoto hlediska je systém řízení parních zvlhčovačů s topnými tělesy založen na odlišném principu než u zvlhčovačů s varnými elektrodami, a samotná konstrukce zařízení je poněkud složitější. Intenzita varu vody je zde řízena změnou eleketrického výkonu dodávaného topnému tělesu, které musí být permanentně ponořené ve vodě.
V případě nedostatečného ponoření hrozí přehřátí topného tělesa. Varný válec je vystaven působení vyšších provozních teplot a je vyroben z nerezavějící oceli a sestaven z více dílů. Při případném použití normální pitné vody je mnohem komplikovanější a náročnější odstraňování vodního kamene, nehledě na složitost demontáže a následné kompletace samotného varného válce.

Elektrický parní elektrodový generátor

Elektrický parní elektrodový generátor neumí upravit vlastnosti pitné vody, ale změnou provozních parametrů např. odkalovacích period, četností dopouštění čerstvé vody, proplachování válce spolu s možností omezení parního výkonu generátoru je možné snížit tvorbu usazenin, prodloužit životnost elektrod a servisní intervaly.
Zařízení je konstrukčně jednoduché, spolehlivé se snadnou údržbou. Opotřebení elektrod je úměrné kvalitě vody a intenzitě provozu zařízení. Mírně průsvitný plastový varný válec umožňuje snadnou kontrolu množství usazenin a zaplnění vodou. Není nutné vždy měnit varný válec, ale pouze opotřebené elektrody. Při návrhu zařízení doporučujeme zvolit zařízení o mírně větším parním výkonu než je požadován. Získaná výkonová rezerva sníží opotřebení elektrod a četnost jejich výměn.

Elektrický parní generátor

Elektrický parní generátor s topnými tělesy provozovaný pouze na demineralizovanou vodu je téměř bezúdržbový, protože nedochází k tvorbě usazenin. I zde je možné měnit parametry odkalovacích period, četnost dopouštění vody, proplachování válce s možností omezení parního výkonu generátoru.
Tyto rozšířené možnosti nastavení a monitorování provozních parametrů umožňuje regulace Comfort. Základní regulace Basic je určena pro snadné a jednoduché ovládání zařízení a nedisponuje tak širokou škálou možností úprav provozních parametrů.

Vlastnosti vody lze upravit několika způsoby:

 • změkčováním
 • odsolováním
 • dekarbonizací
 • demineralizací
 • reverzní osmózou a směšováním

Provozní opatření

Vysokou měrnou vodivost vody lze eliminovat izolační hvězdicí a vířivým odkalováním.

Certifikáty našich autorizovaných servisních techniků

AST_Hamada AST_Majarek AST_Vallo