Instalace a servis

NÁVRH VHODNÉHO ZAŘÍZENÍ 

KLIMATIZACE nástěnná/kazetová/podstropní/parapetní/okenní/mobilní

Pro volbu správného výkonu je optimální výpočet tepelných zisků, eventuelně tepelných ztrát místností.

Potřebné údaje:

 • počet místností, jejich velikost v m2, výška, druh a orientace na světovou stranu
 • co je pod a nad místnostmi (sklep, střecha, půda, další byt)
 • počty oken, velikost, kvalita, žaluzie, orientace
 • předpokládaný počet osob a výkon spotřebičů v jednotlivých místnostech
 • vzdálenost vnitřní jednotky od venkovní jednotky (délka potrubí )
 • jak se potrubí povede (el.lištou, na zdi, po stropě, zdvojeným stropem nebo ve zdi )
 • jakým způsobem se bude řešit odvod kondenzátu z vnitřních jednotek (samospádem nebo bude potřeba čerpadlo)
 • vzdálenost přívodu elektřiny od vnitřní (popř. venkovní ) jednotky
 • kde bude umístěna venkovní jednotka (balkon, střecha, půda, sklep nebo na venkovní zeď)
 • v jaké výšce bude venkovní jednotka z hlediska přístupu pro instalaci a údržbu
 • počet prostupů a tloušťka zdí
 • rodinný dům samostatný, řadový nebo byt, které podlaží, město, vesnice nebo chata
 • jaká je představa o požadované teplotě
 • pokud se uvažuje i použití klimatizace na topení, pak řešit odvod zkondenzované vody od venkovní jednotky

Obecné rady a tipy:

Dodatečné zřizování klimatizace přináší vždy zásahy do interiéru. Proto je lepší myslet dopředu a zahrnout toto zařízení do projektu stavby či rekonstrukce, alespoň v podobě stavební připravenosti (je možno, dle požadavků zákazníka, realizovat zakázku, kdy se nejprve připraví rozvody propojovacího potrubí a samotná instalace jednotek proběhne až s delším časovým odstupem).
Pro větší prostory je vhodné instalovat více klimatizačních jednotek. Dosáhneme tím lepší rozložení proudění vzduchu v prostoru. Větším počtem máme i větší záruku částečné funkce, když jedno zařízení bude v poruše. Toto je zejména vhodné pro servrové místnosti. I když je zde nutno podotknout, že se jedná o variantu o něco dražší.
Při výběru klimatizace promyslete optimální vyústění klimatizace ven, neboť při nevhodně zvolené instalaci klimatizace se může do interiéru vracet odváděné teplo či pachy, které by negativně působily na vnitřní klima (např. mobilní jednotka, kde je hadice pro odvod tepla vložena mezi pootevřené okno).
Regulaci klimatizačního systému využíváme k nastavení optimálních (únosných) teplot pro zdraví jedince. Z hygienického hlediska je vhodné, aby rozdíl mezi teplotami - vnější a vnitřní byl mezi 6-8°C, rozdíl by neměl přesáhnout deseti stupňů.
Při nákupu si všímejte nejen energetické třídy (levnější jednotky bývají v energetické třídě C, D a dokonce i E) a způsobu regulace, ale také hladiny hluku, který jednotka při chodu vydává. Např. pro ložnice lze pořídit klimatizaci s hlučností kolem 20 dB, kterou už (téměř) neuslyšíte.
Vždy si přesně zjistěte, co vše daná cenová nabídka obsahuje. Jestli je cena dodávaných jednotek s montáží či bez, co montáž obsahuje a neobsahuje (např. realizaci elektrického silového přívodu). Informujte se také na údržbu, záruční a pozáruční servis.

Odvlhčování bazénu:

 • velikost vodní plochy
 • je instalován protiproud, whirlpool a pod.
 • teplota vzduchu a teplota vody (vzduch>voda +3°C)
 • je bazén zakrýván
 • je již instalována vzduchotechnika na větrání, případně ohřev
 • umístění odvlhčovače uvnitř prostoru bazénu nebo mimo
 • je představa stabilního nebo mobilního zařízení
 • požadavky na umístění venkovní jednotky, která jen chladí
 • venkovní jednotka se umísťuje pokud možno co nejblíže k prostoru, kde je umístěna vnitřní jednotka
 • kolem a k jednotce musí být zajištěn volný pohyb vzduchu
 • umísťuje se na pevný základ, na stěnu, balkon, terasu, střechu apod.
 • umístění a uchycení musí být odolné silným větrům a zabezpečeno proti přístupu neoprávněných osob
 • propojovací potrubí k venkovní jednotce zabezpečit proti nežádoucím deformacím a tepelně izolovat
 • zohlednit hlučnost s ohledem na hygienické předpisy, především pro provoz v nočních hodinách
 • požadavky na umístění venkovní jednotky, která i topí nebo se jedná jen o tepelné čerpadlo

Zde platí vše co je uvedeno v předchozí kapitole, ale navíc je třeba zohlednit, že se musí zajistit odvod vody kondenzující na výměníku venkovní jednotky především s ohledem na teploty pod bodem mrazu, kdy se z odtékající vody tvoří led. Servisním zásahem se rozumí jednorázové poskytnutí servisní služby. V případě poskytnutí servisních služeb, které nejsou zajištěny vlastními pracovníky, dlouhodobě spolupracujeme se stálými a ověřenými subdodavateli. Zabráníme tak neúmyslným komplikacím vzešlých ze spolupráce s neověřenými firmami a jejich odlišné filozofie řízení a pohledu na kvalitu odvedené práce.

Soupis vybraných činností:

 • dodávka elektrické energie - (spínací prvky, jištění, elektrického vedení)
 • vodní hospodářství - (potrubí, čerpadla, regulační ventily, pohony, vodní filtry)
 • úprava vzduchu - (zvlhčování, ohřev, chlazení),
 • tepelná izolace - v zimním období může být chráněno proti zamrznutí elektrickým ohřevem (topné kabely)
 • měření a regulace (MaR)
 • protipožární klapky
 • odborné posudky o stavu zařízení
 • přesný přehled provedených prací
 • konzultace a návrh technických řešení pro odstranění zjištěných závad
 • odbornou práci provádí stálí pracovníci
 • přímou dodávku náhradních dílů od dodavatele zařízení
 • vedení veškeré evidence zařízení, hlídání termínů prohlídek, revizí a oprav

Na zařízení klimatizace poskytujeme tyto odborné servisní služby v rozsahu:

 • zajištění servisních oprav
 • profylaktické prohlídky zařízení
 • kontrola provozních náplní
 • kontrola funkce ochranných a jistících prvků zařízení
 • rekonstrukce zařízení
 • vedení provozních deníků
 • provádění revizních kontrol úniků chladiv dle nařízení MŽP ČR
 • opravy elektronických prvků, rekonstrukce řídících modulů
 • opravy zařízení i v nevýbušném prostředí

Obecné položky kontrolních úkonů profylaktické prohlídky:

Profylaxe (profylaktické prohlídky) a servisní služby jsou cílené, opakující se pravidelné kontroly a údržba zařízení s cílem zabránit poruchám a nadměrnému opotřebení vlivem prostředí a technického, případně lidského faktoru. Do těchto činností také patří i pravidelné dodávky a výměny provozních náplní a spotřebních dílů (filtry, elektrody, klínové řemeny...) atd.

 • kontrola elektrického proudu a napětí, elektrických spojů, spínacích a jistících prvků a elektrických ochran
 • kontrola elektromechanických pohonů (servopohony) a mechanických klapek
 • kontrola protimrazových ochran
 • kontrola znečištění filtrů a neporušenost filtračního média
 • kontrola stavu tepelných izolací
 • kontrola hlučnosti motoru a ložisek, dotažení všech mechanických spojů a spon
 • kontrola průtoku kapalného chladiva, kontrola úniků chladiva
 • vyčištění prostoru řídící elektroniky
 • čištění výparníků a venkovních kondenzátorů
 • kontrola ovládacích funkcí a parametrů

Profylaktická prohlídka klimatizačního zařízení Split / VRV HITACHI obsahuje:

 • vizuální prohlídka zařízení
 • zjištění dodržení předepsaných volných prostorů
 • zjištění stavu znečištění zařízení – stanovení četnosti jednotlivých čištění / prohlídek
 • zjištění viditelných poškození zařízení
 • konzultace s technickým pracovníkem objednatele

Technická prohlídka zařízení:

 • zevrubná vizuální kontrola stavu chladivových okruhů
 • kontrola těsnosti mechanických a pájených spojů včetně mechanického dotažení, vyjma trasy Cu potrubí
 • kontrola funkce vyhřívání kompresoru
 • kontrola provozních tlaků a množství chladiva, stav průhledítka
 • přezkoušení funkce ochran chladicího okruhu
 • kontrola vibrací a uložení chladivového potrubí
 • kontrola úniku chladiva
 • kontrola funkce expanzních ventilu a ostatních regulačních prvků chladivového okruhu
 • kontrola vibrací / hlučnosti kompresorů
 • kontrola vibrací a znečištění lopatek ventilátorů a jejich dotažení
 • kontrola stavu tepelných izolací, průchodů Cu potrubí
 • vyčištění vzduchem chlazených kondenzátorů tlakovou vodou / vzduchem
 • vyčištění vstupních filtrů u vnitřních jednotek
 • vyčištění čerpadla kondenzátu, kontrola funkce a hlučnosti
 • vyčištění výparníku a kondenzační vany
 • kontrola funkce odtoku kondenzátu a uchycení odtokového potrubí
 • vizuální kontrola stavu kabelů a jejich uchycení
 • dotažení všech mechanických připojení elektrických prvků
 • kontrola technického stavu elektrovýzbroje
 • kontrola napájecího napětí a nastavení vstupu na transformátoru
 • přezkoušení a kontrola ochranných prvků silové části zařízení
 • kontrola provozních stavů kompresorů a ventilátorů
 • vyčištění prostoru řídící elektroniky, elektrorozvaděče
 • kontrola měřicích a regulačních obvodů
 • kontrola vhodného nastavení parametrů regulace a ovládacích funkcí
 • kontrola funkce automatického restartu

Nadřazené a spolupracující systémy:

kontrola stavových a chybových hlášení do nadřazených nebo spolupracujících řídících systémů

Profylaktická prohlídka zařízení chiller obsahuje:

 • vizuální prohlídka zařízení
 • zjištění dodržení předepsaných volných prostorů
 • zjištění stavu znečištění zařízení – stanovení četnosti jednotlivých čištění / prohlídek
 • zjištění viditelných poškození zařízení
 • konzultace s technickým pracovníkem objednatele

Technická prohlídka zařízení – okruh chladicí vody:

 • zjištění stavu uzavíracích, regulačních a pojistných armatur
 • zjištění stavu rozvodu potrubí a tepelných izolací
 • zjištění viditelných netěsností - úniku chladicí vody
 • kontrola provozních tlaků čerpadel a teplot primárního okruhu
 • kontrola funkčnosti indikátoru průtoku primárního okruhu
 • vyčištění vstupního filtru na primárním okruhu / kontrola dle manometrů
 • kontrola funkce vyhřívání rozvodů potrubí
 • kontrola stavu znečištění chladicí vody – kaly
 • kontrola množství nemrznoucí směsi – měření hodnoty zámrazu
 • zevrubná vizuální kontrola stavu chladivových okruhů
 • kontrola funkce ochrany hydraulického okruhu proti zamrznutí

Technická prohlídka zařízení – chladicí okruh:

 • kontrola těsnosti mechanických a pájených spojů včetně mechanického dotažení
 • kontrola funkce vyhřívání kompresoru
 • kontrola množství oleje kompresoru – dle průhledítka
 • kontrola kvality oleje kompresoru – dle průhledítka
 • kontrola provozních tlaků a množství chladiva, stav průhledítka
 • kontrola vhodného nastavení zimní regulace / vodního ventilu
 • přezkoušení funkce ochran chladicího okruhu
 • kontrola vibrací a uložení chladivového potrubí
 • kontrola úniku chladiva
 • kontrola funkce expanzních ventilu a ostatních regulačních prvků chladivového okruhu
 • kontrola vibrací / hlučnosti kompresorů
 • kontrola vibrací / hlučnosti ventilátorů a jejich dotažení
 • kontrola stavu tepelných izolací, průchodů Cu potrubí
 • vyčištění vzduchem chlazených kondenzátorů tlakovou vodou / vzduchem
 • vizuální kontrola stavu kabelů a jejich uchycení
 • dotažení všech mechanických připojení elektrických prvků
 • kontrola technického stavu elektrovýzbroje – dle možnosti kontakty stykačů
 • kontrola napájecího napětí a nastavení vstupu na transformátoru
 • přezkoušení a kontrola ochranných prvků silové části zařízení
 • kontrola provozních stavů kompresorů a ventilátorů
 • vyčištění prostoru řídící elektroniky, elektrorozvaděče
 • kontrola měřicích a regulačních obvodů
 • kontrola vhodného nastavení parametrů regulace a ovládacích funkcí

Nadřazené a spolupracující systémy:

 • kontrola stavových a chybových hlášení do nadřazených nebo spolupracujících řídících systémů
 • kontrola funkce zálohování zařízení
 • kontrola funkce monitoring zařízení

Revize úniku chladiv HCFC a F-plynů

Klimatizační a chladící zařízení s náplní regulovaných látek (chladiv "freonů" CFC, HCFC a skleníkových F-plynů HFC, PFC a SF6) patří do skupiny předpisů zákona č. 86/2002 Sb. ze dne ze dne 14. února 2002 ("O ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů") a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29.června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17 května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech.

Zakazuje se výroba, dovoz a prodej nebo užívání CFC chladiv a výrobků obsahující CFC látky:

Od 1.7. 2002 zákaz použití látek HCFC ve všech nových zařízení s výjimkou klimatizačních reverzibilních (chlazení/topení) o chladícím výkonu do 100 kW.
Od 1.1. 2004 zákaz použití látek HCFC ve všech nových zařízení.
Od 1.1. 2010 zákaz použití nových látek HCFC (nově vyrobeného chladiva) pro údržbu a servis stávajících zařízení. Smí se používat jen staré recyklované, nebo regenerované látky HCFC.
Od 1.1. 2015 zákaz používání zařízení s těmito HCFC látkami s tím, že před 1.1. 2008 bude přezkoumána možnost zkrácení tohoto termínu. (Zákon nedělá rozdíl mezi regulovanou látkou nově vyrobenou, znovuzískanou, recyklovanou nebo regenerovanou).

Úniky regulovaných látek kontrolují a evidují osoby oprávněné k podnikání. Zařízení s náplní regulované látky nad 3 kg, které se nepřemísťuje, jsou tyto osoby povinny kontrolovat každoročně a výsledky kontroly evidovat a uchovávat.

Periody kontrol zařízení s náplní chladiv HCFC:

Nad 3kg - 10kg ..... 1 x za rok
Nad 10kg - 30kg ..... 2 x za rok
Nad 30kg - 100kg ..... 4 x za rok
Nad 100kg - 300kg ..... 12 x za rok

(kontrola a údržba zařízení nejméně jednou ročně u registrované firmy zaměstnávající odborně způsobilé pracovníky. Prohlídka se týká úniku chladiva ze zařízení, jeho koroze a těsnosti potrubních spojů atd.. Byl-li únik zaznamenán, je další kontrola do 6 měsíců od tohoto data).
Regulované látky obsažené v zařízeních musí být pro účely odstranění, regenerace nebo recyklování znovu získávány během servisních prací, údržby, oprav, demontáže nebo likvidace zařízení. Tyto činnosti lze vykonávat pouze na základě povolení ministerstva.

Povinnosti provozovatele klimatizačního zařízení:

Uživatel je zodpovědný za to, že udržuje zařízení tak, že nedochází k únikům chladiva. V případě úniku chladiva musí být zařízení ihned vyřazeno z provozu a smí být opět zprovozněno po opravě netěsnosti. Netěsnosti musí být opraveny neprodleně. Byl-li únik zaznamenán, je další kontrola do 6 měsíců od tohoto data.

Vést "Provozní deník":

Datum vyhotovení
Jméno, adresu
Druh a velikost náplně chladiva zařízení
Datum kdy byla provedena údržba a jméno, adresa provádějící organizace
Přehled o množství chladiva doplňovaného do zařízení za poslední dva roky před poslední prohlídkou

Do "Provozního deníku" zaznamenávat tyto údaje:

Druh činnosti na zařízení (kontrola, údržba, opravy)
Závady a poplachy stahující se k zařízení
Množství a druh chladiva doplňovaného do zařízení
Výsledky detekce netěsnosti
Jména osoby, která provedla úkony
Úřední razítko

Na zařízení musí být umístěné typové štítky, a musí být dostupné provozní předpisy a dokumentace:

Jméno dodavatele, nebo montážní firmy
Druh chladicího systému
Identifikační číslo
Druh chladiva a hmotnost náplně
Datum kontroly
Datum uvedení do provozu
Zkoušky těsnosti systému

Teorie přijatelnosti úniku: nic není absolutně těsné. Systém s náplní 100-200g by neměl mít únik. Pro systém s 5-9kg chladiva je přijatelný únik cca 30g/rok. Pro autoklimatizaci je přijatelný únik 5g/rok.

Zkoušky těsnosti systému bez chladiva:

Tlaková zkouška: tlakováno N, He, nebo suchým vzduchem. Zkouška na pokles tlaku, citlivost 50-200g/rok.
Detekční sprej (nutný přetlak v systému): zjišťuje se tvorba bublin, citlivost 50g/rok.
Ultrazvuková detekce: zjišťuje se poloha zdroje ultrazvuku, který vydává unikající plyn ze systému až na vzdálenost 10m. Jen pro relativně velké netěsnosti.
Zkoušky těsnosti systému s chladivem:
Stopy oleje: citlivost 100g/rok,
Koronální efekt,
Ultrazvuková detekce: zjišťuje se poloha zdroje ultrazvuku, který vydává unikající plyn ze systému až na vzdálenost 10m. Jen pro relativně velké netěsnosti.
Fluorescenční metoda: citlivost pod 50g/rok,
Halogenová lampa (pouze obsahuje-li chladivo chlor): citlivost 50-300g/rok,
Halogenové detektory: citlivost 1-5g/rok,
Detekční sprej: citlivost 50g/rok,
Hmotnostní spektrometrie: měří se množství doplnění média do systému způsobené únikem.
Objemová účinnost chladiv
Regulovaná chladiva CFC, HCFC, F-plyny HFC/PFC:

Regulovaná chladiva CFC
R11, R12, R12B1, R13, R13B1, R111, R112, R113, R114, R115, R211, R212, R213, R214, R215, R216, R217.

Regulovaná chladiva HCFC
R21, R22, R31,
R123, R121, R122, R124, R131, R132, R133, R141, R141b, R142, R142b,
R221, R222, R223, R224, R225, R225ca, R225cb, R226, R231, R232, R233, R234, R235, R241, R242, R243, R244, R251, R252, R253, R261, R262, R271,
R401A, R401B, R401C, R402A, R402B, R403A, R403B, R405A, R406A, R408A, R409A, R409B, R411A, R411B, R411C, R412A, R414A, R414B, R415A, R415B,
R500, R502, R503 a R509.

Skleníkové F-plyny HFC
Chladiva částečně fluorované, a neobsahující chlor:

R23, R32, R41, R43-10mee,
R134, R134a, R152a, R125, R143, R143a,
R227ea, R236cb, R236ae, R236fa, R245fa, R365mfc,
Fluorid sírový SF6,

Směsi chladiva částečně fluorované a neobsahující chlor:
R404A, R407A, R407B, R422A, R407C, R417A, R422D, R410A,
Isceon MO89,
R507A, R508A, R508B,
FX100.

 

 

Certifikáty našich autorizovaných servisních techniků

AST_Hamada AST_Majarek AST_Vallo